...
دوشنبه 3 آبان 1395
| | | | |
ثبت نام اولین پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت عمومی واحد مسجدسلیمان آغاز شد
سلام بر حسین(ع)
ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد ،دکتری تخصصی ۱۳۹۵دانشگاه آزاد ...
معاون آموزشی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان برای آشنایی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با مراحل ...
با صدور مجوز نهایی وزارت بهداشت، ثبت نام اولین دوره دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت ...